Polityka prywatności

IMS Budownictwo dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Co rozumiemy w niniejszej Polityce prywatności pod pojęciem IMS Budownictwo, a kogo określamy mianem Administratora?
 2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 3. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 4. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania danych osobowych w ramach:

 

 • Ogólnej obsługi kontaktu

/ OGÓLNY KONTAKT

 • Obsługi kontaktu z naszymi potencjalnymi klientami

/ KLIENCI

 • Obsługi kontaktu z naszymi (potencjalnymi) kontrahentami

/ KONTRAHENCI

 • Obsługi kontaktu z personelem naszych (potencjalnych) kontrahentów i klientów

/ PERSONEL KLINETA LUB KONTRAHENTA

 • Monitoringu i kontroli wstępu w naszych budynkach

/ MONITORING I KONTROLA WSTĘPU

 • Prowadzenia rekrutacji pracowników

/ REKRUTACJA

 

 1. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

 

 • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
 • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane w celach marketingowych?
 • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 2. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

 • Jakie prawa Ci przysługują?
 • W jaki sposób je realizować?

 

 1. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 

 1. DEFINICJE
 • IMS Budownictwo

W rozumieniu niniejszej Polityki bezpieczeństwa przez IMS Budownictwo, rozumie się wszystkie spółki wskazane w wykazie w pkt. 2. (grupa przedsiębiorstw);

 • Administrator

Każda ze spółek IMS Budownictwo jest niezależnym Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tych inwestycji, które realizuje. Poniższy wykaz w pkt. 2. wskazuje Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach poszczególnych inwestycji realizowanych przez IMS Budownictwo.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Inwestycja:

Administrator:

Pasaż Podgórski

IMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291736, posiadająca nr NIP: 6792953580, nr REGON: 12056804100000

 

Krakowskie Tarasy

IMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362114, posiadająca nr NIP: 6793044112, nr REGON: 121305088

 

Nowa Słoneczna

IMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454436, posiadająca nr NIP: 6793090649, nr REGON: 12280683000000

 

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na wspólne dane kontaktowe wszystkich Administratorów w grupie IMS Budownictwo, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: rodo@ims-budownictwo.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.ims-budownictwo.pl
 • telefonicznie pod numerem: 12 653 23 03
 • pocztą tradycyjną na adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 5/LU9b

 

 1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ IMS BUDOWNICTWO

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

 • OGÓLNEJ OBSŁUGI KONTAKTU
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • zakup lub najem oferowanych przez nas mieszkań, lokali lub powierzchni biurowych bądź
 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

Podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI POTENCJALNYMI KLIENTAMI
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawie zakupu lub najmu oferowanych przez nas mieszkań, lokali lub powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia naszej oferty, bieżącego kontaktowania się z Tobą w kwestiach związanych z zawarciem ewentualnej umowy dotyczącej wybranej przez Ciebie nieruchomości lub powierzchni biurowej.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, będzie podjęcie czynności koniecznych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lut. b RODO).

Twoje dane przetwarzamy, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą oraz przygotowania formalności do najmu lub sprzedaży wybranej przez Ciebie nieruchomości.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane przez okres bieżącej komunikacji na etapie przed zawarciem umowy dotyczącej wybranej przez Ciebie nieruchomości. Jeżeli nie zdecydujesz się na zakup lub najem naszych nieruchomości, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

 

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na Twojej stronie internetowej.

 

W przypadku pozyskania Twoich danych z publicznie dostępnego źródła, przetwarzamy je w celu skontaktowania się z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Jeżeli podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia z Tobą umowy.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia z Tobą umowy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane naszemu pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta lub klienta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, związanych z relacją łączącą nas z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową naszego (potencjalnego) klienta, to zapewne kontujesz się w sprawie zakupu bądź najmu oferowanych przez nas nieruchomości lub powierzchni biurowych bądź w sprawie wykonywania zawartej już umowy w tym przedmiocie. W takim wypadku, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia naszej oferty, bieżącego kontaktowania się z Tobą w kwestiach związanych z zawarciem ewentualnej umowy, a także wykonywania zawartej już umowy, a w tym, w szczególności w celu obsługi Twoich zgłoszeń np. w zakresie reklamacji bądź w sprawach związanych z bieżącym korzystaniem z nieruchomości lub powierzchni biurowej.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową naszego (potencjalnego) kontrahenta, to Twoje dane będą przetwarzane, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami, a Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi (potencjalnymi) klientami i kontrahentami.

 

 • Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;
 • podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) klient lub kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony;
 • podał nam je pośrednik nieruchomości Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz po Twoim zainteresowaniu naszą ofertą.

 

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, obsługa zgłoszenia, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ze względu na przetwarzanie przez nas Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane naszemu pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 

 • MONITORINGU I KONTROLI WSTĘPU W NASZYCH BUDYNKACH

 

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku na terenie obiektu, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w niektórych naszych budynkach może znajdować się monitoring i/lub kontrola wstępu. Dane osobowe zebrane poprzez monitoring i/lub kontrolę wstępu nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Jeżeli w danym budynku umieszczony jest monitoring zawsze informujemy o tym, przed wejściem do budynku lub strefy objętej monitoringiem.

 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest interes nasz oraz gości i najemców naszego budynku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w naszych obiektach oraz na ochronie naszych praw jako właściciela budynku przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne – jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane zostały zebrane, niestety nie będziesz mógł wejść do obszarów objętych monitoringiem i kontrolą wstępu.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe zebrane w ramach monitoringu, przechowywane są przez okres 7 dni. Jeżeli zabezpieczenie nagrań monitoringu lub informacji zebranych przez system obsługujący kontrolę wstępu będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy ochronie oraz obsłudze administracyjnej i technicznej budynków, w tym zarządcy budynku, firmie zapewniającej ochronę, dostawcy usług monitoringu i przesyłu danych (hosting). Poza tymi wypadkami dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu i/lub kontroli wstępu mogą być udostępniane uprawnionym organom, jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

 

 • PROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNICZYCH
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.

 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
 • w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
 • przetwarzaniu Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności, na stanowisku, na które aplikujesz.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie innym podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IMS BUDOWNICTWO

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie przekazujemy ich żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 • PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 

 • Prawo do żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 

 • Prawo żądania usunięciaTwoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 

 • Prawo żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

 

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: rodo@ims-budownictwo.pl      
 • pocztą tradycyjną na adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 5/LU9b

 

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES


Nasze strony internetowe dostępne pod adresami www.ims-budownictwo.pl oraz www.zablociebusinesspark.pl, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 7.2. powyżej.