Zakup Mieszkania

UMOWA REZERWACYJNA

Umowa rezerwacyjna zawierana jest przez IMS Budownictwo (sprzedającego) i kupującego w przypadku, gdy kupujący nie ma jeszcze sprecyzowanego sposobu finansowania mieszkania i potrzebuje czasu na przeanalizowanie swoich możliwości na pozyskanie kredytu.

Zawarcie umowy rezerwacyjnej powoduje wyłączenie wybranego przez Kupującego lokalu z oferty.

Strony zawierają umowę rezerwacyjną zgodną ze wzorem określonym przez sprzedającego.

Umowa rezerwacyjna w trakcie realizacji inwestycji jest zawierana na czas określony i wiąże się z wpłatą kaucji, która jest zaliczana na poczet zakupu mieszkania.

 Zasady zwrotu kaucji określa treść umowy. W tym czasie powinna być zawarta umowa deweloperska.

 

UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa deweloperska wymagana jest obowiązującą od 29 kwietnia 2012 r. Ustawą  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  i zawierana w formie aktu notarialnego, zgodnie ze wzorem określonym przez dewelopera. Koszty zawarcia takiej umowy dzielone są po połowie między dewelopera i nabywcę.   Umowa deweloperska określa ostateczną cenę sprzedaży lokalu,  terminy zapłaty, a także inne istotne postanowienia, które zawierać będzie umowa przyrzeczona (ostateczna).

Po zawarciu umowy deweloperskiej kupujący wpłaca należność za przedmiot zakupu transzami, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej.

Cena lokalu określona w umowie deweloperskiej jest ceną gwarantowaną i nie podlega indeksacji w całym okresie obowiązywania umowy.

  

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Umowa przedwstępna zawierana jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna określa ostateczną cenę sprzedaży, terminy zapłaty, a także inne istotne postanowienia, które zawierać będzie umowa przyrzeczona (ostateczna).

Cena lokalu określona w umowie przedwstępnej jest ceną gwarantowaną i nie będzie podlegała indeksacji w całym okresie obowiązywania umowy.

 

PRZEKAZANIE MIESZKANIA DO INDYWIDUALNEGO WYKOŃCZENIA

Przekazanie kupującemu lokalu mieszkalnego do indywidualnego wykończenia następuje po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych zawartych w umowie deweloperskiej/przedwstępnej. Lokal mieszkalny przekazywany jest protokołem zdawczo - odbiorczym po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Na podstawie umowy przyrzeczonej (ostatecznej) nabywca staje się właścicielem wskazanego lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje nieodłączny, odpowiedni udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz odpowiedni udział w gruncie, a także nieograniczone i trwałe prawo do korzystania z oznaczonej komórki lokatorskiej oraz - opcjonalnie - nieograniczone i trwałe prawo do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

Sprzedający zastrzega, iż powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

REKLAMACJE

Reklamacje są przyjmowane na 2 sposoby:

- pisemnie w siedzibie firmy IMS Budownictwo przy ul. Romanowicza 1 w Krakowie lub w każdym biurze sprzedaży mieszkań

- pocztą elektroniczną na adres   usterki@ims-budownictwo.pl (Kraków) lub usterki.wroclaw@ims-budownictwo.pl (Wrocław)

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie danych osobowych zgłaszającego , nazwy osiedla, numeru mieszkania, numeru kontaktowego oraz krótkiego opisu usterki.