Zakup Mieszkania

UMOWA REZERWACYJNA

Umowa rezerwacyjna zawierana jest przez IMS Budownictwo (sprzedającego) i kupującego w przypadku, gdy kupujący nie ma jeszcze sprecyzowanego sposobu finansowania mieszkania i potrzebuje czasu na przeanalizowanie swoich możliwości lub szans na pozyskanie kredytu.

Może ona być zawarta także w sytuacji, gdy kupujący nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze konkretnego mieszkania, a jednocześnie chce, aby wybrany przez niego lokal przez jakiś czas był wyłączony z oferty. Strony zawierają umowę rezerwacyjną zgodną ze wzorem określonym przez sprzedającego.

Umowa rezerwacyjna w trakcie realizacji inwestycji jest zawierana na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy i wiąże się z wpłatą kaucji w wysokości:

          - 5 000 zł -  inwestycje we Wrocławiu

          - 5 000 zł - inwestycje w Krakowie

          - 3 000 zł - inwestycja w Katowicach

 Zasady zwrotu kaucji określa treść umowy. W tym czasie powinna być zawarta umowa deweloperska. Po oddaniu inwestycji do użytkowania zawierane są przedwstępne umowy sprzedaży. 

 

UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa deweloperska wymagana jest obowiązującą od 29 kwietnia 2012 r. Ustawą  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  i zawierana w formie aktu notarialnego, zgodnie ze wzorem określonym przez dewelopera. Koszty zawarcia takiej umowy dzielone są po połowie między dewelopera i nabywcę.   Umowa deweloperska określa ostateczną cenę sprzedaży lokalu,  terminy zapłaty, a także inne istotne postanowienia, które zawierać będzie umowa przyrzeczona (ostateczna).

Po zawarciu umowy deweloperskiej kupujący wpłaca należność za przedmiot zakupu transzami.

Przy zawarciu umowy deweloperskiej kupujący wpłaca:

Inwestycje we Wrocławiu

     - 10% po podpisaniu umowy, 90% przed odbiorem mieszkania

Inwestycja w Katowicach

     - 10% po podpisaniu umowy, 90% przed odbiorem mieszkania

Inwestycja w Krakowie

     - Wpłaty zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik umowy deweloperskiej.

 

Cena lokalu określona w umowie deweloperskiej jest ceną gwarantowaną i nie podlega indeksacji w całym okresie obowiązywania umowy.

  

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Umowa przedwstępna zawierana jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i może być zarówno w formie zwykłej umowy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym przez sprzedającego, bądź też - na życzenie nabywcy - w formie aktu notarialnego. W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego koszty z tym związane ponosi kupujący.

Umowa przedwstępna określa ostateczną cenę sprzedaży, terminy zapłaty, a także inne istotne postanowienia, które zawierać będzie umowa przyrzeczona (ostateczna).

Cena lokalu określona w umowie przedwstępnej jest ceną gwarantowaną i nie będzie podlegała indeksacji w całym okresie obowiązywania umowy.

 

PRZEKAZANIE MIESZKANIA DO INDYWIDUALNEGO WYKOŃCZENIA

Przekazanie kupującemu lokalu mieszkalnego do indywidualnego wykończenia następuje po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych zawartych w umowie deweloperskiej/przedwstępnej. Lokal mieszkalny przekazywany jest protokołem zdawczo - odbiorczym po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Na podstawie umowy przyrzeczonej (ostatecznej) nabywca staje się właścicielem wskazanego lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje nieodłączny, odpowiedni udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz odpowiedni udział w gruncie, a także nieograniczone i trwałe prawo do korzystania z oznaczonej komórki lokatorskiej oraz - opcjonalnie - nieograniczone i trwałe prawo do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

Sprzedający zastrzega, iż powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

REKLAMACJE

Reklamacje są przyjmowane na 2 sposoby:

- pisemnie w siedzibie firmy IMS Budownictwo przy ul. Romanowicza 1 w Krakowie lub w każdym biurze sprzedaży mieszkań

- pocztą elektroniczną na adres   usterki@ims-budownictwo.pl (Kraków) lub usterki.wroclaw@ims-budownictwo.pl (Wrocław)

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie danych osobowych zgłaszającego , nazwy osiedla, numeru mieszkania, numeru kontaktowego oraz krótkiego opisu usterki.